Buky Schwartz

Point of View

Exhibition opening on Thursday, November 25, 2010 at 19:30

Until December 25, 2010

Exhibition opening on Thursday, November 25, 2010 at 19:30

Until December 25, 2010

Gallery Opening Hours   :  

Sunday : by appointment  

Monday-Thursday: 11:00-19:00

Friday: 10:00-14:00

Saturday: 10:00-13:00

בוקי שורץ (1932-2009)
נקודת מבט, נובמבר – דצמבר 2010

עשייתו הרב-תחומית רבת ההיקף של בוקי שורץ, הנעה בין פיסול פנים וחוץ, וידיאו, ציור על משטחים ומיצב, מזמינה דיון בהיבטים כה  רבים ומגוונים שדי באזכור של חלקם בלבד בכדי להמחיש את מורכבותה.
  • הגדרתו מחדש את שפת הפיסול המקומי באמצעות הסינתיזה שיצר בין מושגי חלל, דומם, תנועה ופרספקטיבה.
  • שינוי ייעוד הוידיאו בעבודתו ממנגנון תמסורת פוליטי-חברתי-כלכלי המזין את תרבות ההמונים לכלי המאחד את מרכיבי החלל השונים ומשמש כתחליף, או תוספת לעין האנושית של הצופה דווקא ולא של האמן
  • השימוש בצורות גיאומטריות בסיסיות לפירוק והבנייה.
  • משמעות המשולש בשלושת הדתות.
  • תורת האידיאות של אפלטון (פלאטוניזם), שעל פניו נראה כי עבודתו של שורץ מתווכחת עם ההיררכיה בין האידיאי הנשגב לבין החושי המתעתע הגלומה בה.
  • הכאוטי הופך למובנה והמופשט לממשות.
למרות העושר התיאורטי הגלום בעבודתו רבת הפנים של שורץ ניכר שהפן לו נתון עיקר עניינו הוא זה של הסובייקט האנושי. "מצאתי את עצמי" הוא מספר באחד הראיונות "צופה באנשים ההולכים בין הפסלים במסלול מסוים, כאילו טבוע דפוס  בתנועה וההתנהגות שלהם. הם לא רק הסתכלו; הם השתתפו. כעבור זמן-מה הבנתי שבדיוק בדפוס כזה של תנועה ופעולה טקטילית אני מעוניין".
נקודת המוצא של התערוכה היא בסיס רצונו של שורץ לשתף את הצופה בתהליכי יצירתו. הצגת הפסלים והפרוייקטים מבקשת להתחקות אחר האופן בו הציב אותם בסטודיו באזור, ולהנגיש – במופעם במגע ידו - את התהליכים הרעיוניים והמעשיים שקדמו למימוש יצירתו המגוונת לאורך השנים.
את סוגיית הצפייה ביצירת אמנות כמדד לתקפותה לוקח שורץ צעד קדימה. הצופה  לדידו הוא משתתף פעיל וחלק אינטגראלי ממימושה של יצירתו שבוחנת סדרים ודפוסי חשיבה שגורים, מפרקת ומגדירה מחדש את הדימוי בתוך מרחב עצמאי ספק מציאותי ספק בדוי. פסליו של שורץ, המכניסים את הצופה אל תוך המרחב האמיתי והמומצא כאחד, ממחישים את המעבר מאמנות מושגית מובהקת לכזו שגם האישי והאנושי מעורב בה. הצופה שמעתה הוא חלק מחומרי הגלם של היצירה נדרש לחקור ולהכיר את מרכיביה בזמן אמת, ולא בדיעבד או באופן היסטורי, היכרות ונגישות המפוגגות כל מרכיב של אשליה או של קסם. לפיכך, שיתופו של צופה מזדמן בהגדרתה
המתחדשת תדיר של היצירה בתוקף תלותה בנקודת מבטו האישית - פיזית וקוגניטיבית כאחד - מקנה לה דפוס של דינאמיות ושינוי מתמיד.
רעיון מעמדן של יצירת האמנות והחוויה האסתטית השונה במובהק מזה של המציאות בשל יכולתן לחרוג מהכפיפות לחוקיה ההטרונומיים, פותח במשתמע במשנתו האסתטית של קאנט ובמפורש בהגותה של אסכולת פרנקפורט שטבעו את המושג "אוטונומיה של האמנות". בוקי שורץ המשתף את הצופה כמרכיב אינטגראלי ביצירתו מקנה לו את האפשרות ליצור מרחב עצמאי של סדרים ובתוקף כך להפקיע את עצמו מסביבתו הרגילה ולהפוך את מרחב פעולתו לרשות היחיד – להפוך לאוטונומי.
שלומית ברויר
מידע נוסף על התערוכה